Wat geloven wij?

God staat aan het begin van alles. Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt, al het moois om ons heen, en hij heeft ook de mensen gemaakt. Het was Gods bedoeling dat wij mensen in harmonie met Hem en met elkaar zouden leven.

Toch is het niet zo gebleven. In de Bijbel lezen we hoe de eerste mensen al tegen God in opstand kwamen. Toen hebben wij niet alleen de goede verhouding met God verloren, maar ook met elkaar. De gevolgen daarvan kunnen we nu nog dagelijks zien. Wij zouden liefdevol met de mensen om ons heen om moeten gaan, maar wij gaan daar telkens mee in de fout. En wij willen ons eigenlijk helemaal niet meer aan de wil van God houden.

Toch heeft God geen afscheid genomen van de mens. Al vlak nadat de mens tegen God in opstand was gekomen, beloofde Hij dat Hij Zijn Zoon zou sturen om de gebroken verhouding tussen Hem en de mens te herstellen. Dat is de kern van het geloof: dat Gods Zoon, Jezus Christus, Zijn leven gegeven heeft aan het kruis, zodat wij weer terug kunnen komen bij God. De Bijbel staat vol met verhalen over hoe God de mens opzoekt, ook al heeft de mens dit niet verdiend. Zo lang wij leven, wat wij ook gedaan hebben, roept Hij ons op om bij Hem terug te komen.

Het leven met God is een gelukkig leven. Hij wil dan altijd bij ons zijn, ook in al onze moeilijkheden. Dat geeft veel troost. En wij zullen dan steeds meer gaan leven zoals God het bedoeld heeft, toen Hij ons schiep. Dat geeft blijdschap. En het geeft rust als wij beseffen dat God het ons wil vergeven als wij verkeerde dingen gedaan hebben.

Op een dag zal Jezus Christus terugkomen, om alle mensen – de levenden en de doden – te oordelen. Dan zal duidelijk worden wie, door het geloof in Jezus Christus, gered zijn. Zij mogen straks voor altijd bij God zijn, in een nieuwe schepping. Daar zal geen verdriet meer zijn en zal er altijd harmonie zijn tussen God en mensen. Maar alle mensen die niet gered zijn door het geloof in Jezus Christus zullen voor altijd zonder God verder moeten. Op die plek zal er altijd verdriet en lijden zijn. Maar zover is het nog niet! Jezus roept u toe: “Die in Mij gelooft, heeft het eeuwige leven.”

Geloofsbelijdenis

De apostolische geloofsbelijdenis vat de leer van de Bijbel op een beknopte, duidelijke manier samen. Met deze belijdenis wordt uitdrukking gegeven aan de verbondenheid met de christelijke kerk van alle tijden en plaatsen.

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.
En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;
Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle;
ten derden dage wederom opgestaan uit de doden;
opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen,
vergeving der zonden,
wederopstanding des vleses
en een eeuwig leven.

 

Catechismus

Vraag 1

Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven?

Antwoord

Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven niet  mijn maar mijns getrouwen Zaligmakers JEZUS CHRISTUS eigen ben , die met Zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft en alzo bewaart , dat zonder den  wil mijns hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan , ja ook, dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet , waarom Hij mij ook door Zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert , en Hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt.

Catechismus

Vraag 2

Hoe veel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in deze troost zaliglijk leven en sterven moogt?

Antwoord

Drie stukken. Ten eerste: hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Ten andere: hoe ik van al mijn zonden verlost worde. En ten derde: hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn.