Activiteiten

Ouderencommisie

Jaarlijks wordt voor de ouderen en alleenstaanden van de gemeente een aantal bijeenkomsten georganiseerd die plaatsvinden in één van de zalen van de Bethaniëkerk.

Gekozen is voor de periode rond Pasen en het Kerstfeest.

Naast een gezellig samenzijn vergezeld van koffie met wat lekkers en een uitgebreide broodmaaltijd, wordt er iemand uitgenodigd om een lezing te houden, vaak vergezeld van een dia- of powerpointpresentatie.

Zo zijn er sprekers geweest van Het Deputaatschap Bijzondere Noden, de Zending der Gereformeerde Gemeenten, Stichting Ontmoeting, de Bond tegen het vloeken en vele anderen.

 

 

Activiteitencommisie

De commissie draagt zorg voor het organiseren van bezinnende en ontspannende activiteiten voor de gemeente.
Voorbeelden van activiteiten zijn het gemeente-etentje, activiteiten als een strandwandeling en de ouderavonden.
Mocht u / mochten jullie zelf ideeën voor activiteiten hebben, dan horen wij dat graag!

 

 

 

 

 

 

 

-12 jeugdclub Talitha

Deze vereniging voor meisjes en jongens vanaf 8 jaar heeft ten doel om de kinderen aan Gods Woord, maar ook aan elkaar te verbinden. De club komt op vrijdagavond eenmaal per twee weken bijeen in het vergadergebouw in Scheveningen. Voor de pauze wordt een Bijbels onderwerp behandeld, na de pauze is er gelegenheid tot knutselen, spelletjes en ontspanning.

De bijeenkomsten worden gezamenlijk gehouden met de jeugdclub van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Scheveningen en staan onder leiding van leden uit de beide gemeenten. Hierover zijn met deze gemeente afspraken gemaakt voor de lange termijn.

 

+ 12 Jeugdclub Nathanaël

Onze jeugdclub bestaat uit leden van zowel onze gemeente als die van de CGK Thaborkerk te Scheveningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrouwenvereniging Hanna

De vrouwenvereniging bestaat uit ongeveer 25 leden. De vereniging heeft ten doel om bezig te zijn rondom Gods Woord, gelden bijeen te brengen voor de kerk en andere goede doelen en bezoekwerk te doen in de gemeente. De vereniging vergadert om de andere week op dinsdagavond van 20.00 uur tot 21.45 uur.

 

 

Studievereniging Timotheüs

“Timotheüs” is de naam van de studievereniging van onze kerk. Deze naam is ontleend aan de Bijbelse figuur Timotheüs, die een leerling van de apostel Paulus was en veel bezig was met het Woord van God. En dat is precies wat we als vereniging willen zijn – leerlingen van Paulus en de andere Bijbelschrijvers – en wat we als vereniging willen doen – bezig zijn met het Woord van God en de dingen die daarmee samenhangen.

 

Bijbelkring zondag

Eens in de gemiddeld vier tot zes weken, afhankelijk van de tijden van de kerkdiensten, wordt er op zondagavond een Bijbelkring gehouden, gewoonlijk bij de familie van Belle thuis. De kringavonden zullen worden aangekondigd in het Kerknieuws. Per keer behandelen we een gedeelte van een Bijbelboek, meestal één hoofdstuk, waardoor we vaak geruime tijd met een Bijbelboek bezig zijn. Ieder kringlid bereid de kring voor zichzelf voor, een van leden heeft afwisselend de leiding van de avond (dit is echter geen verplichting).

 

 

 

 

Bijbelkring donderdag

De Bijbelkring richt zich op het Woord van God. Ongeveer twaalf keer per jaar komen we bij elkaar om een gedeelte uit de Bijbel te overdenken. We verdiepen ons in de context en proberen er met Gods hulp lessen uit te trekken voor ons dagelijks leven. In enkele maanden behandelen we zo een Bijbelboek of een thema zoals ‘de eerste christengemeente’

 

 

 

 

 

 

Kinderclub De Ark

Kinderclub ‘De Ark’ is een club voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar. De clubochtenden worden gehouden in buurthuis ‘De Kronkel’ (Westeinde 425). Om de week is er op zaterdagochtend een clubochtend van 11:00 uur tot 13:00 uur. Samen luisteren we naar een verhaal uit de Bijbel, maken we een knutselwerkje of doen we een spelletje. Je bent van harte welkom op onze clubochtenden!

 

 

 

 

 

Zangvereniging Eben-Haëzer

Zangvereniging Eben-Haëzer is een gemengd koor dat uit enthousiaste leden bestaat. De doelstelling is ondermeer het zingen tot eer van God om Hem daarmee te prijzen……

 

 

 

 

 

 

 

 

Evangelisatiecommissie

Deze commissie gaat uit van onze gemeente en telt een aantal commissieleden. Doel is om mensen in onze omgeving bekend te maken met de Bijbel, onder meer door middel van……..

 

 

 

 

 

 

 

 

Zendingscommissie

Deze commissie behartigt de belangen van de zending. Tot haar taken behoort het organiseren van zendingsavonden, het inzamelen van gaven en het verspreiden van het zendingsblad ‘Paulus’

Albanië-project Kinderen en jongeren

 

 

 

 

 

 

 

Catechisatieles

In de maanden september tot en met april wordt catechisatie gegeven. De lessen zijn elke donderdag van 19:30-20:45 uur in de zalen van het kerkgebouw. Er is een catechisatiegroep voor jongeren van 12 t/m 16 jaar en een groep voor jongeren van 17 jaar en ouder. Er wordt gebruik gemaakt van de methode ‘De enige troost’ van de Synodale Commissie Catechese van de Gereformeerde Gemeente. Voor de belijdeniscatechisatie wordt aansluiting gezocht bij de lessen die de consulent in de eigen gemeente verzorgt.

 

Handreiking omtrent overlijden

Wanneer een weduwe of weduwnaar in de gemeente overlijdt, komt het soms voor dat de nabestaanden niet of niet meer op de hoogte zijn van de kaders die in onze gemeente worden gehanteerd bij een rouwdienst of bij een begrafenis.