Zendingscommissie

De plaatselijke Zendingscommissie (PZC)

Deze commissie behartigt de belangen van de zending. Tot haar taken behoort het organiseren van zendingsavonden, het inzamelen van gaven en het verspreiden van het zendingsblad ‘Paulus’.

De kerkenraad heeft ten behoeve van het doelmatig functioneren van de PZC een reglement vastgesteld.
De PZC beoogd met name de drie volgende doelen:

  1. binnen de gemeenten de bezinning op de zendingsopdracht van de kerk bevorderen;
  2. het meeleven met en de voorlichting ten behoeve van het zendingswerk van de Gereformeerde Gemeenten (hierna te noemen ZGG) zo veel mogelijk te stimuleren;
  3. het inzamelen en verwerven van geldelijke middelen ten behoeve van het zendingswerk.

Op deze wijze wil de PZC een bijdrage leveren aan de zendingsopdracht die verwoord is in Mattheüs 28 vers 19. “Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb.

Dit vers wordt gevolgd door de belofte in vers 20. “En zie, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.”

Uitgezonden:

Sinds 2003 is familie M.L. Dekker namens de Gereformeerde Gemeenten uitgezonden naar het Midden Oosten. Adresgegevens van de familie Dekker kunt u vinden in de ledenlijst. Als u hen financieel wilt ondersteunen kunt u contact opnemen met de zendingscommissie.

Sinds 2013 is familie R. Rodenburg uitgezonden via Mission Aviaton Fellowship (MAF) naar Uganda. Adresgegevens van de familie Rodenburg kunt u vinden in de ledenlijst. Voorzitter van de Thuisfrontcommissie (TFC) van de familie Rodenburg is de heer T. Aarnoudse. Het mailadres van de TFC: thuisfront@rodenburgflyer.nl

Rekeningnummer NL63ABNA0500722544 t.n.v. ‘MAF NL Steunfonds Rodenburg’ te Twello.

Meer informatie:

Over het werk van de Zending Gereformeerde Gemeenten: klik hier

Over het werk van MAF Nederland: klik hier Daarnaast heeft de familie Rodenburg ook een eigen website. Daarop houden zij u op de hoogte van alle ontwikkelingen en voortgang van hun werk. Ook kunt u er foto’s en andere informatie vinden. Klik hier om te worden doorgestuurd naar hun website.

U kunt contact opnemen met de zendingscommissie door ons te mailen

Rekeningnummer Zendingscommissie: NL36RABO0355812479; Hammerskjoldlaan 425 : 2286 Rijswijk